Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BRAND / C

versie februari 2022


Inhoud:

1. Definities

1. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: BRAND / C, gevestigd te Apeldoorn en geregistreerd onder het nummer 66839289 bij de Kamer van Koophandel.

2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de BRAND / C een Overeenkomst sluiten.

3. Onder de Overeenkomst wordt verstaan: de gesloten overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

4. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: deze Algemene Voorwaarden van BRAND / C.

5. Onder schriftelijk wordt verstaan: op papier of via de mail.

2. Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden samen met de ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging en eventuele verder gemaakte afspraken vormen samen de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2. Indien er bepalingen uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de andere bepalingen onverlet. Daarnaast wordt, in een dergelijk geval, aansluiting gezocht bij een bepaling met dezelfde strekking die wel toelaatbaar wordt geacht.

3. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, strekking of aard van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3. Offertes en Aanbiedingen

1. De offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Als er geen vervaldatum op de offerte en/of aanbieding staat, dan vervalt deze in ieder geval na het verstrijken van 2 (twee) maanden nadat de offerte en/of aanbieding is gedaan/ontvangen.

2. De offertes en aanbiedingen met bijbehorende tarieven en/of bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige diensten, aanbiedingen en/of offertes.

4. Prijzen

1. Alle prijzen zoals deze staan genoemd in de offertes, aanbiedingen en/of opdrachtbevestiging zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2. Indien nadere informatie nodig is en hierdoor de opdracht complexer wordt dan verwacht, dan kan de prijs verhoogd worden. Deze verhoging zal in overleg met Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien nadere informatie nodig is, dan wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld evenals van de bijkomende kosten.

3. Voorafgaande aan de opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever een projectomschrijving gemaakt. Het is aan opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de feedbackmomenten goed en volgens de planning of projectomschrijving worden benut. Indien er van deze planning, projectomschrijving, feedbackmomenten wordt afgeweken omdat de opdrachtgever niet naar behoren is omgegaan met de planning en projectomschrijving, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

5. Overeenkomst uitvoering

1. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. opdrachtnemer zal derhalve alles doen wat binnen haar macht ligt om een goede uitvoering aan de overeenkomst te geven. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en kan derhalve geen garanties omtrent de resultaten van de opdracht geven, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Opdrachtnemer kan en mag gedeeltelijk de overeenkomst door derden laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Voordat materialen in het kader van de overeenkomst naar de drukker gaan, zullen deze ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden voorgelegd. Indien Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiermee akkoord te zijn, draagt zij hiervoor de verantwoordelijkheid. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de gedrukte materialen draagt zij de kosten van het bedenken, voorbereiden en het drukken van het nieuwe materiaal ten aanzien waarvan zij aanvankelijk goedkeuring had verleend.

6. Medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zulke informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever wordt gegeven, dan is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de op haar rustende verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever zal zich houden aan de planning en/of projectomschrijving inclusief de bijhorende feedbackmomenten.

7. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen hierover iets anders zijn overeengekomen. De opdrachtnemer zal in dat geval worden gecompenseerd voor de verrichte inspanning, welke in ieder geval bestaat uit de gewerkte uren, en het eventueel ontstane omzetverlies, aannemelijk te maken door de opdrachtnemer.

8. Ontbinding

1. Opdrachtnemer mag de overeenkomst ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of indien er zich andere omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding of opschorting, is zij nooit gehouden tot het vergoeden van welke schade dan ook of kosten die daardoor ontstaan. Daarnaast zijn in dat geval de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling geschiedt binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s, tenzij hierover iets anders is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald is hij/zij van rechtswege in verzuim en is hij/zij de wettelijke (handels)rente verschuldigd. In dat geval is Opdrachtgever rente verschuldigd over iedere maand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt beschouwd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.

2. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding of opschorting, is zij nooit gehouden tot het vergoeden van welke schade dan ook of kosten die daardoor ontstaan. Daarnaast zijn in dat geval de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer en/of haar personeel, ICT storingen, situaties die de maatschappij ontwrichten zoals een landelijke of wereldwijde pandemie, extreme weersituaties of het geval dat Facebookaccounts en/of een ander account om advertenties te plaatsen op Facebook, Google of ander platform wordt geblokkeerd door een fout aan de zijde van de Opdrachtgever of het veranderen van het beleid door Facebook of welk platform dan ook (hier heeft Opdrachtnemer immers geen invloed op). Deze fout kan bestaan uit het plaatsen van een advertentie door Opdrachtgever die in strijd is met het beleid van Facebook of een ander platform dat wordt gebruikt voor de dienstverlening.

11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ingeval van schade krijgt Opdrachtnemer minimaal 30 dagen de tijd om de schade te herstellen. Als dit niet mogelijk is, dan heeft Opdrachtnemer het recht de schade te laten herstellen door een door haar gekozen partij.

5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

12. Persoonsgegevens

1. Als bij het uitvoeren van de Overeenkomst in het kader van de dienstverlening van BRAND / C persoonsgegevens van Opdrachtgever worden verwerkt, zullen deze op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

2. In aanvulling op voorgaande wordt opgemerkt dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de van Opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

13. Intellectueel eigendom

  1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde foto’s, video’s, modellen, templates, advertentiemateriaal, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. Al deze materialen mogen te allen tijden voor marketingdoeleinden worden ingezet door Opdrachtnemer. Tevens mogen de ontwikkelde materialen zoals bedoeld in dit artikel worden hergebruikt voor andere opdrachten, tenzij anders overeengekomen.
  2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, templates, advertentiemateriaal, werkwijzen en adviezen, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in of voor de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken en de Overeenkomst anders voortvloeit.

  3. Advertentiemateriaal dat is ontwikkeld door Opdrachtnemer is en blijft eigendom van Opdrachtnemer. Dit advertentiemateriaal mag niet overgenomen worden door andere ondernemingen zonder voorgaande toestemming van Opdrachtnemer.

  4. Bij overtreding van een bepaling uit dit artikel (artikel 13), zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 5.000 ,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 1.000 ,- (zegge: duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro), los van het recht op eventuele andere schadevergoeding van Opdrachtnemer.

  5.  Opdrachtgever stemt met ondertekening van de overeenkomst in dat Opdrachtnemer beelden en/of andere werken zoals filmpjes, video’s of templates mag gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

14. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing

2. Bij een klacht of geschil zal Opdrachtnemer dit op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, met als doel het behoud van de onderlinge relatie. Dit neemt niet weg dat Opdrachtgever het geschil voor kan leggen aan een rechter. Mocht dat het geval zijn, dan legt Opdrachtgever het geschil voor aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.